Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ เจียระไนคุณค่า ปั้นเยาวชนสู่ช่างฝีมือเครื่องประดับไทย

“เพชร” จะเปล่งประกายความงดงามได้ ย่อมต้องผ่านการเจียระไนโดยช่างฝีมืออย่างพิถีพิถันและประณีต จนเป็นเพชรที่เลอค่า เยาวชนก็เช่นกัน หากได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจนเกิดความชำนาญ และพัฒนาทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีความพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เสมือนเพชรที่ส่องประกายคุณค่าในตนเองได้เช่นกัน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PRANDA  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี จึงใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่รังสรรค์งานฝีมือคุณภาพสูง โดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มานาน โดยเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณี ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยลงนามความร่วมมือกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซึ่งตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปแล้วกว่า 2,500 คน

คุณปราโมทย์  เตียสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของ โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ของ แพรนด้า จิวเวลรี่ เกิดจากบริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาคนเพื่อฝึกอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งเป็นการวางแผนกำลังคนระยะยาวในวิชาชีพที่ขาดแคลน และต้องใช้ระยะเวลาการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดโรงเรียนในโรงงาน ดังนั้น แพรนด้า จิวเวลรี่จึงได้ร่วมจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณีขึ้นมา เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นช่างฝีมือด้านเครื่องประดับอัญมณีที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ"

"โดยมีกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนคือ การตอบโจทย์ในการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ (1) ตอบโจทย์ของผู้เรียนที่ต้องการการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงโดยครูผู้สอนที่เป็นผู้ชำนาญการ ได้ฝึกอาชีพในสถานที่ทำงานจริง ปฏิบัติจริง เครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ เป็นของจริง เมื่อเรียนจบมีงานรองรับ สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ระหว่างศึกษายังมีรายได้ระหว่างเรียน ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง (2) ตอบโจทย์ของสถาบันการศึกษา ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และ (3) ในฐานะผู้ประกอบการ ที่ต้องการผลิตบุคลากรช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ดังนั้น ด้วยหลักการนี้ จึงส่งผลให้โครงการการศึกษาระบบทวิภาคีของแพรนด้า จิวเวลรี่ มีความโดดเด่น โดยมีตัวชี้วัดที่อัตราความสำเร็จและอนาคตของผู้เรียน คือ เมื่อเรียนจบแล้ว มีงานทำ และอยู่อย่างมีคุณค่า นี่คือสิ่งที่แพรนด้า จิวเวลรี่ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง”

โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ของ แพรนด้า จิวเวลรี่ เกิดจากบริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาคนเพื่อฝึกอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งเป็นการวางแผนกำลังคนระยะยาวในวิชาชีพที่ขาดแคลน และต้องใช้ระยะเวลาการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ

หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของนักศึกษาทวิภาคี ระดับปวช. ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี จากโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 และคว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ)

ซึ่งนายภัทรภูมิ ตุรงค์เรือง นักศึกษาทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีดังกล่าว ได้พูดถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ภูมิใจที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในโครงการฯ เข้าร่วมการแข่งขัน และคว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีระดับชาติ มาได้สำเร็จ ซึ่งที่มาของความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความชื่นชอบด้านศิลปะและการออกแบบ เมื่อทราบการเปิดรับสมัครเรียนในโครงการทิวภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ไปแนะแนวการศึกษา ประกอบกับมีทุนการศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ มีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับ จึงตัดสินใจเข้าศึกษาในแผนกวิชาดังกล่าว ทำให้มีประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพเครื่องประดับ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากช่างฝีมือผู้ชำนาญการ อีกทั้งการเรียนในโครงการทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังหล่อหลอมผู้เรียนด้วยวัฒนธรรมองค์กร หรือที่เรียกว่า คุณค่าร่วมองค์กร ที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเรื่องการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญคือทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเอง และคุณค่าในอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับไทย”

นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ติดต่อได้ที่ ส่วนการศึกษาระบบทวิภาคี (กทม.) โทร 02-7699902 หรือ 081-8471658 และส่วนการศึกษาระบบทวิภาคี (นครราชสีมา) โทร 044-334722 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนเมษายน 2566รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Thursday, 02 March 2023 14:46
จิราพร เดชปัญญา

Author : เกาะติดและเขียนข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหาร ต่างประเทศ สุขภาพ เครื่องสำอาง แฟชั่น เครื่องประดับ จิวเวลรี่ สินค้าและอุปกรณ์ประเภทของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ

Latest from จิราพร เดชปัญญา

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM