Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

“CPAC Green Solution” จัดสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” เดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียว สู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียในโรงงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ พร้อมเดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อเตรียมยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียวสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ภายใต้การบรรยาย หัวข้อหลัก ได้แก่ Green Construction SolutionSmart Industrial Solution และ Green Circularity Solution

งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาคอุตสาหกรรมนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะนำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานระดับสากลด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงร่วมมือกับ CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ Turn Waste to Value”เปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นการสร้างผลประโยชน์กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ แก่งคอย

โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานฯ ครั้งนี้ คือการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีนำสมัย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวทางของ กนอ. ใน 4 มิติตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance ESG) และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model ได้แก่ ด้านมิติเศรษฐกิจ (Economy) มิติสังคม (Social) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ที่ครอบคลุมใน หัวข้อหลัก ได้แก่ นวัตกรรม Green Construction Solution, นวัตกรรม Smart Industrial Solution และนวัตกรรม Green Circularity Solution 

งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ อัญธานี

โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานฯ ครั้งนี้ คือการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีนำสมัย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวทางของ กนอ. ใน 4 มิติตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นวัตกรรม Green Construction Solution คือการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงงาน อาทิเช่น CPAC SB&M Lifetime Solution บริการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างขนาดใหญ่ บริการ สำรวจ ตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ, CPAC Floor Solution - Industrial Floor งานสร้างและซ่อมแซมพื้นโรงงาน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับงานที่ต้องรับแรงกระแทก และการขัดสีมากกว่าปกติ, CPAC Ultra Beam & Column for Warehouse Solution เหมาะสำหรับกลุ่มงานอุตสาหกรรม หรืองานที่ใช้เหล็กรูปพรรณในการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง, CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี 3D Concrete Printing ในการขึ้นรูปและออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระ ทำให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้น และใช้แรงงานน้อยลง, CPAC Ultra Bridge Solution บริการออกแบบและก่อสร้างสะพานครบวงจร ด้วย Ultra-High Performance Concrete (UHPC) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ CPAC Green Solution 

งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ บางชัน

นวัตกรรม Smart Industrial Solution การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลรักษาเครื่องจักร และกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการมลภาวะภายในโรงงาน แบ่งออกเป็น กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรก Reliability Solution จะมีโซลูชันเกี่ยวกับ Large Rotating Machine Solution บริการ Inspection, Predictive Maintenance และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรหมุนขนาดใหญ่แบบครบวงจร และ Systematically Integrated Maintenance Solution (SIMs) บริการออกแบบและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในกลุ่มที่ Environmental พูดถึงโซลูชันเกี่ยวกับ Dedusting Solution บริการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และ Odor Solution การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ส่วนในกลุ่มสุดท้าย Energy Solution เกี่ยวกับโซลูชัน Boiler Solution บริการด้านหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมแบบครบวงจร, Solar Solution บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร และ Air Compressor บริการติดตั้งพร้อมซ่อมบำรุง Air Compressor

งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ ภาคใต้ (จ.สงขลา)

และ นวัตกรรม Green Circularity Solution การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียในโรงงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโซลูชัน Green Waste Management การจัดการของเสียและวัสดุพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้มี Waste น้อยที่สุด และทำให้มั่นใจว่า Waste จะถูกจัดการให้มีคุณค่าสูงที่สุดตาม Waste Hierarchy โดยการสร้างเครือข่ายผู้ใช้ Waste และ Green Fuel Management โซลูชันการจัดการด้านเชื้อเพลิง ผลักดันสังคม Low Carbon โดยสร้างซัพพลายเชื้อเพลิงทางเลือก ลดใช้ถ่านหิน ผ่านเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น 

งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ ภาคเหนือ (จ.ลำพูน)

ทั้งนี้ CPAC Green Solution ได้เดินหน้า กระจายความรู้สู่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค, นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย, นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี, นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, นิคมอุตสาหกรรมบางชัน, นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน) 

 งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ ลาดกระบัง

ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ต่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับสู่การพัฒนาโรงงานสีเขียวได้อย่างยั่งยื

งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ สมุทรสาคร

งานสัมมนา "GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” ที่นิคมฯ หนองแค

#CPACGreenSolution #ซีแพคกรีนโซลูชัน #GreenConstructionSolution #SmartIndustrialSolution #GreenCircularitySolution รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Thursday, 08 June 2023 09:23
พาณิชย์ ชินนาค

Author : เกาะติดข่าววงการก่อสร้าง แวดวงอุตสาหกรรมหนัก เคมีภัณฑ์และพลาสติก การกลั่นน้ำมัน โรงเหล็ก การทำเหมือง การสร้างเขื่อน สนามบิน ทางรถไฟ ถนน อ่างเก็บน้ำ ระบบชลประทาน ฯลฯ

Latest from พาณิชย์ ชินนาค

Related items

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

สยามคูโบต้า ก้าวสู่ปีที่ 46 ชูรางวัลระดับเอเชีย "Inspirational Brand Award" ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมเกษตรในอาเซียน

Taiwan Excellence” ชูแนวคิด “Future Telemedicine” ยกนวัตกรรมด้านสุขภาพอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ จาก 15 บริษัทชั้นนำไต้หวัน ร่วมงาน “Medical Fair Thailand 2023”

PLUS ฉลอง 25 ปีน้ำมะพร้าวไทย ดังไกลระดับโลก เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ มุ่งปั้นแบรนด์-ขยายตลาด

CPF ยกระดับมาตรฐานไก่ไทย ด้วยภารกิจระดับโลก “ไก่ไทยจะไปอวกาศ” พร้อมโชว์ 6 รางวัลอันทรงเกียรติ ตอกย้ำผู้ดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

RT ชู Backlog กว่า 9.7 พันล้านบาท มั่นกำไรพลิกฟื้นโตต่อเนื่อง ส่งมอบงานฟื้นฟูทางหลวง จ.เพชรบูรณ์เรียบร้อย มูลค่า 47.02 ล้าน

กู๊ดเยียร์เปิดตัวยางแอชชัวแรนซ์ แมกซ์การ์ด เสริมเกราะป้องกันแบบทูอินวัน  เสริมความปลอดภัย ให้ทุกการเดินทาง ด้วยเปิดตัวยางแอชชัวแรนซ์ แมกซ์การ์ด เสริมเกราะป้องกันแบบทูอินวัน  เสริมความปลอดภัย ให้ทุกการเดินทาง ด้วยระยะเบรกที่สั้น และวิ่งไกลในหนึ่งเดียว

ธุรกิจไฟฟ้าแห่งอนาคตจะต้องขับเคลื่อนได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล BPP พร้อมก้าวทันตลาดเสรีในสหรัฐฯ สอดรับเทรนด์พลังงานโลก

มาม่า ตามเทรนด์ใหม่ในซีรี่ย์ฟิวชั่น ผสม 2 รสชาติในถ้วยเดียว กับ “รสเป็ดพะโล้ x รสต้มแซ่บ” และ“รสต้มแซ่บ x รสกะเพราแซ่บแบบแห้ง” อร่อยลงตัว

อินโดรามา เวนเจอร์ส และ Polymateria นำเทคโนโลยีไบโอทรานส์ฟอร์เมชั่น คว้ารางวัลนวัตกรรมจากสมาคมอุตสาหกรรมผ้านันวูเว่นนานาชาติ

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM