Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
USA

CMTA ได้รับคำสั่งชั่วคราวการควบรวมกิจการกับ Ipsen S.A.

Clementia Pharmaceuticals Inc. ได้รับคำสั่งชั่วคราวสำหรับการควบรวมกิจการกับ Ipsen S.A. พร้อมบรรลุข้อตกลงการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนร่วมกับผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มอีกสองราย

มอนทรีออล, : Clementia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: CMTA) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับคำสั่งชั่วคราวจากศาลสูงควิเบก ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแผนการซื้อกิจการที่ได้มีการประกาศให้ทราบก่อนหน้านี้ว่า บริษัทย่อยที่ Ipsen S.A. เป็นเจ้าของทั้งหมด กำลังเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Clementia โดยจะจ่ายเป็นเงินสดมูลค่า 25.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เมื่อการซื้อหุ้นแล้วเสร็จ บวกกับที่จะจ่ายในรูปของค่าสิทธิที่อาจเกิดขึ้น (CVR) มูลค่า 6.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เมื่อสำนักงานอาหารและยา(FDA) ของสหรัฐให้การอนุมัติรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ palovarotene เป็นยาใหม่ (NDA) สำหรับการรักษาโรคเนื้องอกกระดูก (MO)ในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

คำสั่งชั่วคราวดังกล่าวให้สิทธิอำนาจแก่ Clementia ในการเรียกและจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการซื้อกิจการ

ซึ่งจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 66 2/3% ของคะแนนเสียงที่ออกโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียของ Clementia ที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น โดย Clementia กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับหนังสือเชิญประชุมและเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อกิจการและขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงหุ้นสามัญ จะถูกรวมอยู่ในหนังสือแจ้งเวียนผู้บริหาร จดหมายนำส่ง และเอกสารมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งคาดว่าจะส่งไปรษณีย์ และปรากฏบน SEDAR และ EDGAR ในวันที่หรือประมาณวันที่ 13 มีนาคม 2562

BDC Capital และ New Enterprises Associates ทำข้อตกลงการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุน

Clementia ยังได้เปิดเผยด้วยว่า ภายหลังการประกาศซื้อกิจการ ทางบริษัท BDC Capital Inc. และ New Enterprise Associates 15, L.P. ซึ่งถือหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในสัดส่วนประมาณ 14.0% และ 7.1% ตามลำดับ ต่างทำข้อตกลงการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุน ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองบริษัทได้ตกลงที่จะใช้สิทธิในการลงมติพิเศษเพื่ออนุมัติการซื้อกิจการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการทำข้อตกลงการใช้สิทธิออกเสียงสนับสนุนร่วมกับ OrbiMed Private Investments IV, LP รวมทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่บางรายของ Clementia ตามที่ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้ เท่ากับว่าขณะนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของหุ้นประมาณ 51.7% ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วของ Clementia ได้ตกลงที่จะใช้สิทธิหุ้นสามัญของตนเพื่อออกเสียงสนับสนุนการซื้อกิจการ

เกี่ยวกับ Clementia Pharmaceuticals Inc.

Clementia เป็นบริษัทยาในระยะคลินิกซึ่งคิดค้นวิธีการรักษาผู้ที่ปวยเป็นโรคกระดูกที่หายากมาก และโรคอื่น ๆ ที่มีความต้องการทางการแพทย์สูง Clementia อยู่ระหว่างเตรียมยื่น NDA ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 เพื่อขออนุมัติผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ palovarotene ซึ่งเป็นสารใหม่ในกลุ่ม RARγ agonist สำหรับรักษาโรค fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) โดยขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองMOVE Trial ใน Phase 3 เพื่อประเมินแบบแผนการให้ยา palovarotene เพิ่มเติมสำหรับการรักษาโรค FOP และการศึกษาทดลอง MO-Ped Trial ใน Phase 2 สำหรับการรักษาโรค MO หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า multiple hereditary exostoses (MHE) ขณะเดียวกัน Clementiaยังได้เริ่มการทดลอง Phase 1 เพื่อศึกษาสูตรยาหยอดตา palovarotene สำหรับความเป็นไปได้ในการรักษาโรคตาแห้ง และกำลังวิจัยการรักษาอาการอื่น ๆ ที่อาจได้ประโยชน์จาก RARγ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.clementiapharma.com และติดตามเราได้ทาง Twitter @ClementiaPharma

 

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวฉบับนี้อาจมี “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต” ตามคำนิยามของกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง ช่วงเวลาและความสมบูรณ์ของการซื้อกิจการ, ช่วงเวลาของการจัดทำและยื่นเอกสารจดทะเบียน palovarotene ต่อ FDA และผลของการซื้อกิจการที่มีต่อ Clementia และการดำเนินงานของ Clementia หลังการซื้อกิจการ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตแต่ละข้อความในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และปัจจัยที่ไม่ทราบอื่น ๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และต่างไปจากที่แสดงออกหรือแสดงเป็นนัยโดยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ดังกล่าว นอกเหนือจากข้อความที่อธิบายความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้ว ผู้อ่านควรพิจารณาข้อความที่ปรากฏคำว่า "เชื่อ" "ความเชื่อ" "คาด" "ตั้งใจ" "คาดหวัง" "จะหรือ "วางแผนว่ามีความไม่แน่นอนและเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเช่นกัน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเสี่ยงที่เงื่อนไขการซื้อกิจการเสร็จสิ้นอาจไม่เป็นที่พอใจความเสี่ยงที่การซื้อกิจการอาจไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับอนุมัติภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ผลของการรับรองผลิตภัณฑ์ palovarotene สำหรับการรักษาโรค MO จาก FDA, ความสามารถของ Clementia ในการทำการศึกษาวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียนยาใหม่(NDA), ความสามารถของ Clementia ในการสร้างรายได้และทำกำไรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทเชื่อมั่นอย่างมากต่อ palovaroteneซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาใหม่เพียงตัวเดียวในปัจจุบันของบริษัทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา palovarotene และผลิตภัณฑ์ยาใหม่ใด ๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยการพึ่งพาของ Clementia ต่อทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงความสามารถในการขอและรักษาใบอนุญาตจากบุคคลที่สาม ตลอดจนความเสี่ยงที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลของClementia ที่ยื่นต่อ SEC และ Québec Autorité des Marchés Financiers ทางบริษัท Clementia ขอเตือนนักลงทุนให้อ่านข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของตน นักลงทุนควรอ่านเอกสารของ Clementia ที่ยื่นต่อ SEC หรือที่ปรากฏอยู่บน SEDAR, ที่เว็บไซต์ www.sec.gov หรือ www.sedar.com เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้และอื่น ๆ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้กล่าวถึงเฉพาะวันที่ของข่าวเผยแพร่ฉบับนี้เท่านั้น และ Clementia ไม่ขอรับภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะมีข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในอนาคต เว้นแต่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับนักลงทุน: Joseph Walewicz, EVP, Business and Corporate Development, +1 (514) 940-1080, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 09 March 2019 04:00
อาริตา ลาญวิชัย

Author : กำลังเรียนพยาบาล สนใจและเกาะติดข่าวเกี่ยวกับโรงพยาบาล การแพทย์ การดูแลสุขภาพ เครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ ยาและเภสัชกรรม อาหารชีวจิต โยคะ และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.